ممیزی 5s چست؟! نکات مهم برای پیاده سازی

ممیزی 5s  : ممیزی آراستگی محیط کار

هنگامی که یک سازمان مدعی پیاده سازی روش سیستماتیک 5S در شرایط محیط کار خود میباشد میبایست توانایی آن سازمان بر اساس اصول پنج گانه این روش بررسی و میزان انطباق آن با این اصول بازررسی شود و در نهایت اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای برطرف کردن عدم انطباق های مشاهده شده توسط سازمان ممیزی شونده انجام شود.

ممیزی 5s  : مراحل ممیزی آرایستگی محیط کار


۱-پیش نیاز سازمان ممیزی شونده :
_ استقرار نظام اراستگی 5S با گرفتن مشاوره از فرد واجد شرایط از جمله تحصیلات مناسب و داشتن تجربه کافی در سازمان های مختلف برای پیاده سازی روش اراستگی محیط کار که این شخص میتواند فرد خارجی یا ذینفع خود سازمان ممیزی شونده باشد
_ تدوین روش اجرایی نظام آراستگی محیط کار 5s

این سازمان میبایست سندهای مرتبط با این نظام را به منظور اثبات پیاده سازی 5S  در  سازمان خود تدوین کند که اسناد میتواند شامل روش های اجرایی , دستورالعمل ها و فرم های مرتبط با نظام اراستگی محیط کار باشد
_ تشکیل تیم اراستگی محیط کار با قرار دادن شرایط زیر :
الف_ تیم اراستگی محیط کار میبایست شامل ۵ تا ۷ نفر باشد (با توجه به تعداد پرسنل یک سازمان این تعداد قابل تغییر میباشد)
ب_ تیم دارای سرپرست میباشد.
ج- اعضای تیم آموزشهای لازم برای پیاده سازی روش اراستگی محیط را طی کرده باشند .
_ تشکیل کلاس های اموزشی اراستگی محیط کار برای کلیه پرسنل سازمان

 • در یک سازمان میبایست تمامی آموزش های لازم برای پیاده سازی این نظام به پرسنل مربوطه داده شود
  _ تهیه سوابق مرتبط و مشاهده عینی بهبود شرایط محیط کاری با استفاده از نظام اراستگی محیط کار
  ۲_ تشکیل تیم ممیزی
  تمامی کارکنان محیط کار سازمان میبایست ممیزی شوند که این تیم ممیزان میتواند توسط افراد داخل سازمان یا توسط ممیزان خارجی و خبره در این کار انجام شود .
  ۳_ تهیه برنامه ممیزی و اگاه سازی کارکنان از چگونگی انجام ممیزی اراستگی محیط کار توسط تیم ممیزی
  ۴_تهیه چک لیست ممیزی با استفاده از پنج اصل اساسی سیستم اراستگی محیط کار 5S توسط تیم ممیزی
  به منظور درک بیشتر این اساس نمونه ای از حداقل اقدامات یک سازمان برای پیاده سازی هر بند مطابق با گفته ای زیر میباشد :
  ساماندهی  : ساماندهی به معنای دور کردن اشیاء زائد و غیرضروری از محل کار می‌باشد در این مرحله اقدامات زیر انجام می‌شود:
 • عدم وجود وسایل اضافی و غیر ضروری روی میزها و درون کشوها، داخل فایل‌ها، قفسه‌ها و کتابخانه
 • جدا کردن و تفکیک وسایل شخصی از وسایل اداری در داخل میزها و فایل‌ها
 • کلیه پرسنل موظفند در پایان وقت اداری کلیه اقلام زائد را از روی میز کار خود جمع نمایند.
 • عدم استفاده از وسایل و ابزار معیوب و مستعمل
  نظم و ترتیب (Seiton) : نظم و ترتیب به معنای استقرار منظم و مرتب به اشیاء جهت سهولت دسترسی به آنها می‌باشد.
 • کلیه پرسنل موظفند در پایان وقت اداری کلیه اقلام و اشیاء مورد مصرف خود را در طول روز را به طور منظم و مطابق با اصول ساماندهی در محل های مربوطه قرار دهند.
 • انجام تغییرات در رابطه با استقرار میزها و فایل‌ها به منظور استفاده بهینه از محیط کار
 • مرتب کردن ملزومات روی میزها، درون فایل‌ها و کشوی میزها بر اساس ارتباط آنها با هم
 • استقرار منظم وسایل و ملزومات مورد مصرف توسط پرسنل در محل‌های مربوطه
 • استقرار دیسک‌های کامپیوتری در محل‌های مناسب
 • قرار دادن وسایل و ابزار کار و نظافت در محل‌های مناسب
 • کلیه پرسنل موظفند وسایل و ابزار کار خود را در پایان هر شیفت کاری در کمدهایی که برای همین منظور در سال قرار دارند بگذارند.
مرتبط بخوانید!  IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) چیست؟

 

ممیزی 5s
ممیزی 5s
 • پاکیزه سازی (Seiso) : پاکیزه سازی محیط کار به معنای تمیز کردن محیط کار و لوازم مورد استفاده می‌باشد.
 • کلیه پرسنل اداره موظفند پس از پایان کار با دستگاه، ضمن خاموش کردن دستگاه نسبت به نظافت آن اقدام نمایند.
 • نظافت روزانه محیط کار و محوطه توسط پرسنل خدمات انجام می‌شود.
 • کلیه پرسنل مستقر در سالن تولید موظفند که کلیه وسایل خود را به طور دائم تمیز نگه داشته و به طور مرتب در محل‌های مناسب قرار دهند.
 • کلیه پرسنل باید تمامی تلاش خود را برای نظافت در هنگام کار، به کار برده و از ریختن و پاک کردن کلیه اشیاء در اطراف محل کار خودداری نمایند.
 • رعایت نظافت و بهداشت شخصیاستاندارد سازی ( Seiketsu) : استانداردسازی یا حفظ و نگهداری به معنای شکل دهی عادات صحیح و سعی در حفظ وضعیت مطابق اصول 5S می‌باشد.
 • کلیه پرسنل خود را موظف به اجرای نکات از سیستم 5Sمی‌دانند.
 • خط کشی و جداسازی محل استقرار دستگاه‌ها و مواد اولیه.
 • نصب و استفاده از نرده‌های حفاظتی برای مسیرهای ورودی به زیر زمین‌ها و نقاط مرتفع بالای دستگاه‌ها
 • نصب مشخصات ابزار آلات در محل‌های مناسب
 • استفاده از رنگ‌های مناسب و هشدار دهنده برای مکانهایی که امکان ایجاد خطر برای پرسنل می‌نماید.
 • نصب لیست دارایی‌های منقول مربوط به هر اتاق بر روی دیوار
 • چسباندن برچسب مناسب بر روی زونکن‌ها و پرونده‌ها که اطلاعات آن پرونده را بازگو نماید.
 • چسباندن برچسب روی کش‌ها و فایل‌ها که مشخص کننده لوازم داخل هر کشور یا فایل باشد و به راحتی بتوان به اطلاعات دسترسی پیدا کرد.
  انضباط و نگهداری 🙁 Shitsuke )انضباط و نگهداری به معنای آموزش، تفهیم و توسعه و تبلیغ ۵s در کل سازمان و ایجاد انضباط کاری در کلیه کارکنان می‌باشد.
 • ترویج فرهنگ اجرای اصول 5Sدر بین پرسنل
 • شرکت پرسنل و روسای قسمت‌ها در سمینارهای توجیهی که در این رابطه برگزار می‌شود.
 • استفاده از تابلوهای مناسب و شعارهایی که در اطراف ایجاد انگیزه برای پیشبرد اهداف سیستم 5S می نماید.
  ۵-  تهیه گزارش ممیزی آراستگی محیط کار
مرتبط بخوانید!  ایزو 29990 : ISO 29990:2010 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش

این گزارش توسط تیم ممیزی و سرممیز تدوین میگردد که تمامی مشاهدات مرتبط با نظام اراستگی محیط کار در سازمان ممیزی شونده میبایست در این گزارش ثبت گردد .
۶-  مطلع کردن سازمان از عدم انطباق های دیده شده در فرایند ممیزی اراستگی محیط کار 5S

 

ممیزی 5s
ممیزی 5s

سازمان برای اقدامات اصلاحی و رفع این عدم انطباق ها میبایست توسط تیم ممیزی توجیح و قانع شود و بعد از پذیرش عدم انطباقها اقدامات مورد نیاز والزامات جدید را در سازمان مربوطه پیاده سازی کند.
۷- پیگیری سازمان برای اقدامات اصلاحی مرتبط با عدم انطباق ها و رفع ان
۸- تایید یا عدم تایید اقدامات اصلاحی سازمان تا زمان برطرف شدن تمامی عدم انطباق ها

عدم انطباق ها نیازمند به رفع درست و اقدام اصلاحی های اثربخش هستند بنابراین سازمان میبایست اقدامات اصلاحی اثربخش برای رفع انها به کارگیرد
10- بهبود پیاده سازی نظام اراستگی محیط کار توسط سازمان با توجه به نتایج ممیزی انجام شده

سازمان بعد از ممیزی انجام شده میبایست اهداف جدیدی برای نظام اراستگی محیط کار خود تعریف کرده که بهبود شرایط کاری در این زمینه از جمله نتایج انها باشد.

در صورت تمایل برای دریافت ممیزی 5s ، خدمات مشاوره ایزو با ثبت درخواست خود از طریق فرم تماس با ما اقدام کنید (امکان ارتباط در واتس آپ با همین شماره مقدور است) یا با بخش پشتیبانی مجموعه ما تماس بگیرید: 09194680362 .

مرتبط بخوانید!  5s چیست ؟

ارسال دیدگاه

برای نظر دادن وارد شوید یا یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید .

با ما در تماس باشید!